Peramola, de día i de nit

13 Abril 2010

Peramola de dia

Peramola de nit

No hi ha dubte que de sempre un dels condicionaments que motivaren l’establiment d’una població a qualsevol indret fou la presencia d’aigua en abundància. El cas de Peramola i la seva contrada no va ser menys. Tot i que algunes fonts i pous ja eren anomenats en antics escrits, i que en el 1850, Pascual Madoz, en el seva publicació: “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar” ja fa constar l’existència de “más de 200 fuentes en el termino municipal de Peramola”, no tenim constància de cap relació que reculli tots aquest indrets.

A mitjans del 2009, com a resultat d’una primavera molt plujosa en la que van entrar en funcionament algunes fonts que feia anys que no rajaven,  els membres que administren aquest bloc, o sigui  l’Equip Fonts (Alfred Montserrat i Antoni Ferragut), van començar la recerca sistemàtica de tots els punts d’aigua del municipi de Peramola. Es va parlar amb la gent del poble, especialment els més grans, caçadors, pastors, etc. Es va fer una recopilació de l’obra publicada sobre fonts, pous i d’altres surgències d’aigua, que va resultar bastant minsa a excepció d’una llista publicada per en Josep Espunyes en un programa de la festa major de l’any 2006. Tot això va començar a donar-nos una informació bastant valuosa encara que a vegades poc precisa, tant sobre el nombre de brolladors, com de la seva situació. Cal tenir en compte que molts d’aquest punts d’emergència d’aigües s’han anat perdent amb el pas del temps. L’abandonament de treball al camp i al bosc, ha fet oblidar moltes fonts. Algunes han desaparegut per la seva evolució natural o per l’acció de l’home sobre el terreny, d’altres, senzillament, perquè s’han deixat de visitar i la vegetació les ha tapat.

Des d’aquí es pretén anar cercant tots els punts d’aigua relacionats al marge i aportar-hi tota la informació que es pugui recopilar. Saben que es una feina que portarà temps, però creiem que val la pena per tal de tenir un millor coneixement del territori i, si més no, recuperar una part de la memòria del país que de segur s’acabaria  oblidant.

Equip Fonts

Casa del Corb

Sant Honorat

La Font dels Dalmaus

Oculta en un sot d’un fondal d’argila,
al peu d’un roure d’aspriva rabassa,
obres l’entranya i serpeges tranquil·la
camins fistonats de molsa i pinassa.

Al teu costat, el cor ferit em fila
una esperança que de lluny m’abraça
en tot allò que l’Espanya em mutila:

sentir-me tan lliure en ma terra escassa
com el raig de sol que es posa i rutila

al pulcre mirall de la teva bassa.

Josep Espunyes

El “Camí de les Fonts”

5 novembre 2010 per Equip fonts

A mitjans del 2010 es va inaugurar el “Camí de les Fonts”. Es tracta d’un recorregut circular de prop de dos quilòmetres que permet visitar algunes de les fonts més properes a Peramola.

Des del safareig que hi ha a l’entrada al poble, just al costat de la font de la Segla, es comença a caminar per la carretera de Cortiuda. Als poc metres, una desviació a l’esquerra, permet accedir a un sender ben arranjat que remunta el torrent de Peramola pel seu marge esquerra. En arribar al pont que creua el torrent, cal pujar a la carretera i recular uns metres per entrar en el paratge anomenat “Espai Miquel Martí i Pol”, en honor al poeta que feia estades a la població. El primer que sobte es una gran pedra amb un poema gravat, obra de l’escultor Toni Comella. Alguns bancs i arbres suavitzen el paisatge i permeten descansar a l’ombra del porxo de la font d’en Vila. Molt a prop d’aquí es troba la vella sínia que servia per pujar l’aigua al dipòsit del poble, la font de Cristo i la font del Poble, des de on es recull l’aigua per abastar Peramola.

Cal retornar al pont que creua el torrent, sota la carretera de Cortiuda, per anar cap a la font del Caner. L’espai es ampli i la font raja dins d’un petit racó obrat.

En un extrem del pla on es situa aquesta font, surt un camí que ressegueix el marge dret del torrent. Es un camí estret, protegit per una barana de fusta i on es poden veure restes d’antigues canalitzacions de reg. El corriol va baixant i a vegades es fa més ample. Desprès d’unes escales en que es travessa un petit engorgat s’arriba a la font del Mig.

Aquí, un nou eixamplament de la ruta ha permès la instal·lació d’uns bancs per a seure. Durant la dècada dels anys 20 i 30 del segle passat, en aquest indret, hi havia una industria manteguera, aprofitant la força hidràulica del torrent.

Continuant aigües avall s’arriba a l’última de les fonts d’aquest recorregut, la de la Vila, actualment en període de restauració.

Només queda creuar de nou el torrent de Peramola, per el pont romànic reconstruït recentment, per enfilar la pujada que de nou porta a la font de la Segla. Si a l’alçada del poliesportiu, ja apartant-se del “Camí de les Fonts”, es prefereix agafar el carrer de la dreta, es  passa per l’antic molí -en l’actualitat en estat ruïnós- i per la plaça de l’església, on es troba la font de la Plaça. Més endavant, abans d’arribar al safareig on s’ha començat el “Camí de les Fonts”, hi ha la font del Gat.

Proposta-Projecte de recuperació de les fonts del

municipi de Peramola (Alt Urgell)

+ Objectius:

Recuperar els accessos a les fonts seleccionades en el projecte.

Realitzar actuacions per recuperar les fonts i els espais annexes.

Els objectius d’aquest projecte passen per fer una tria de les fonts que mes convé recuperar i restaurar, previ diagnosi del seu estat actual. Un cop realitzat aquest diagnòstic, es determina els tipus d’actuacions que cal realitzar, ja sigui per recuperar els accessos i espais, ja sigui per fer un pas endavant i rehabilitar fins i tot la font i el seu sistema hídric.

Executar el Projecte amb la participació de diversos col•lectius (risc d’exclusió social, aturats, treballadors municipals, voluntariat, etc…) a excepció de les feines que per la seva complexitat tècnica hagin de ser subcontractades a empreses especialitzades, sempre que hi hagi pressupost per fer-ho.

+ Actuacions Previstes:

Realitzar actuacions forestals per millorar els espais annexes a les fonts, planificant desbrossades selectives de matolls, selecció i tallada d’arbres morts, podes de formació, eliminació de restes vegetals i plantacions puntuals d’espècies pròpies de la zona.

Arranjament de camins, per millorar els accessos a les fonts seleccionades i possibilitar l’accés de maquinària a aquestes àrees, si cal.

Treballs d’arranjament a les fonts, consistents en: sanejament dels sistemes de captació, neteges de mina, restauració de paraments i brocs, i altres treballs complementaris de consolidació de la font.

Millora de la senyalització, col•locant o substituint senyalització existent, segons la normativa vigent a l’àrea.

El municipi de Peramola és ric en fonts, ja siguin permanents o intermitents, actuals o perdudes, visitades o oblidades, arranjades o abandonades. El seu nombre ronda les cent-cinquanta i aboquen les seves aigües als diversos torrents que van a parar al riu Segre.

Moltes d’elles estan lligades a masies a les quals abastien d’aigua per llurs necessitats bàsiques (beure, netejar, regar) i, posteriorment, algunes de les fonts varen adquirir un important component social, com a punts de trobada per a esdeveniments lúdics i donant lloc a les fontades i els berenadors.

Vàries son les causes que han anat provocant la progressiva desaparició de part de les fonts del municipi de Peramola. Algunes només ragen de manera temporal després de períodes de pluges, altres han anat disminuint el seu cabdal fins a assecar-se, degut a canvis en l’evolució natural, o no, dels aqüífers. La disminució de la freqüentació de certs camins i la mateixa font, ha motivat que moltes hagin quedat tapades per la vegetació. Tanmateix, els moviments de terres, ja sigui per la construcció de noves carreteres o pistes, o els treballs realitzats durant la última concentració i parcel·lació agrària, també ha estat motiu de desaparició d’algunes fonts. Donada la situació d’algunes fonts en torrenteres, les avingudes d’aigua amb aportacions de terres també han contribuït a la seva desaparició per soterraments.

+ Annexa

En cas de comptar amb pressupost caldria la restauració d’àrees degradades properes a les fonts.

En el projecte es podrien incloure l’execució de treballs destinats a recuperar zones degradades per usos anteriors o efectes antròpics, com poden ser la restauració d’antics abocadors, d’antigues mines abandonades o d’edificacions que cal enderrocar o consolidar per restaurar l’entorn.

Mapa de la situació de les fonts de Peramola

Font Mapa

Font: ICGC-Instamaps

Per veure el mapa interactiu cliqueu aquí