Dalt, Bassa de

_DSC0023

Zona: Cortiuda

Coordenades UTM(ETRS89 Fus 31N) X: 353807 Y: 4661264 Z: 988 m

Localització: Per sobre de la casa del Bernadí i molt a prop del pou es troba un conjunt de varies basses. Sembla que la més antiga és la que es troba a un nivell inferior. Les altres han estat construïdes posteriorment per tal d’un millor aprofitament hídric.

Notes: L’aigua és aprofitada per regar. Sembla que les basses recullen l’aigua de la pluja, excepte la que es troba més a prop de la pista que sembla alimentar-se, també, d’aigua del subsòl. També coneguda com bassa del Bernadí.

_DSC0021

_DSC0020

Mapa de situació:

Bassa de Dalt

Font: ICGC


%d bloggers like this: